Regulamin

Regulamin systemu internetowego e-statek.pl – System rezerwacji rejsów online.

I. Informacje ogólne

 1. Internetowy system rezerwacji rejsów online, działający pod adresem www.e-statek.pl prowadzony jest przez firmę Krakowska Grupa AMNIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Krakowa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000584827, NIP 6793118282, REGON 362949560, działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl).
 2. Adres do korespondencji:
  Krakowska Grupa AMNIS
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zabłocie 13,
  30-701 Kraków.
  tel. +48 505 102 677,
  tel. 12 422 08 55
  e-mail: rezerwacje.amnis@gmail.com
 3. Kontakt z obsługą Systemu rezerwacji rejsów online możliwy jest również poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Kontakt
 4. Do poprawnego działania systemu rezerwacji rejsów najlepiej użyć przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
 5. Skrypt systemu rezerwacji rejsów online stosuje pliki cookies. Szczegóły na ich temat podane zostały w zakładce Informacje prawne i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

II. Oferta systemu rezerwacji

 1. Oferta Systemu rezerwacji rejsów online e-statek.pl – System rezerwacji rejsów online nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna.
 2. Klientem Systemu może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3. Klient składając zamówienie przez System potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenie opcji „Akceptuję warunki korzystania z naszego systemu internetowego”, tym samym akceptując postanowienia w nim zawarte.
 4. Każdy klient może założyć wyłącznie jedno konto w systemie rezerwacji rejsów online, założone na jednym adresie mailowym. System rezerwacji rejsów online nie zezwala na zakładanie kilku kont w oparciu o dane osobowe jednego i tego samego klienta.
 5. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment potwierdzenia przez obsługę Systemu rezerwacji rejsów online przyjęcia oferty kupna do realizacji. Umowa kupna – sprzedaży zawierana jest między Kupującym a firmą Krakowska Żegluga Pasażerska. Utrwalenie zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi przy odbiorze biletu/ów rachunku lub faktury VAT. Umowa kupna – sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 6. Ceny wszystkich towarów w Systemie rezerwacji rejsów online podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. System rezerwacji rejsów online nie prowadzi działalności wysyłkowej biletów na rejsy.

III. Składanie zamówienia i jego realizacja

 1. Oferty kupna mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Systemu rezerwacji rejsów online pod adresem www.e-statek.pl, a także drogą mailową na adres: rezerwacje.amnis@gmail.com oraz telefonicznie pod nr tel. +48 505 102 677 w godz. (maj-wrzesień) pn-pt 9:00-19:00 sb-ndz i dni świąteczne 9:00-17:00 (październik – kwiecień) pn – pt 8:00 – 16:00. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy kupna.
 2. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest podanie w formularzu osobowym numeru telefonu oraz adresu mailowego – po wpłynięciu oferty kupna obsługa Systemu rezerwacji rejsów online może dokonać jej weryfikacji drogą telefoniczną i/lub poprzez e-mail. Pola obowiązkowe w formularzu oznaczone są gwiazdką. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Jeśli formularz zostanie wypełniony w sposób nieprawidłowy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane. Po wpłynięciu oferty kupna klient otrzymuje mailem informację o tym fakcie.
 3. Klient dodaje wybrane przez siebie bilety do koszyka za pomocą przycisku DODAJ DO KOSZYKA, który znajduje się przy każdym produkcie, a następnie postępuje zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w zakładce Koszyk, aż przejdzie do etapu potwierdzenia składanego przez siebie zamówienia.
 4. Klient może dokonać zmian w ofercie kupna lub całkowicie ją anulować do momentu potwierdzenia przez obsługę Systemu rezerwacji rejsów online przyjęcia zamówienia do realizacji. Wszelkie zmiany dotyczące oferty kupna lub decyzję o jej anulowaniu należy przekazać drogą elektroniczną wysyłając maila na adres: rezerwacje.amnis@gmail.com lub zgłosić telefonicznie pod nr. +48 505 102 677.
 5. Zamówienia są realizowane w momencie odbioru osobistego biletów, po uprzednim zawarciu umowy kupna – sprzedaży.
 6. Nie można dokonać zamówienia biletu na dzień, w którym składane jest zamówienie.
 7. Zamówienia biletu/ów można dokonać z dużym wyprzedzeniem ale tylko na aktualny rok kalendarzowy.
 8. Aktualny harmonogram rejsów dostępny jest zawsze na stronie internetowej www.StatekKrakow.com

IV. Ceny oraz płatności

 1. Internetowy system rezerwacji rejsów online e-statek.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów znajdujących się w ofercie spowodowanej wzrostem cen paliwa i eksploatacji floty, wprowadzania nowych biletów do swojej oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjno – marketingowych na stronach Systemu lub wprowadzania w nich zmian.
 2. Zapis w pkt.1 nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji – tzn. takich, dla których została zawarta umowa kupna – sprzedaży.
 3. Warunkiem dokonania rezerwacji jest zawarcia umowy kupna – sprzedaży poprzez zapłatę całej kwoty za bilet/ty w momencie ich zakupu.
 4. Klient ma możliwość zapłaty za zamówione bilety wyłącznie za pomocą udostępnionych w systemie form płatności. Spośród nich może wybrać następujące:
 • przez system zewnętrznego operatora płatności Przelewy24.pl. Zamówienie zostanie potwierdzone i będzie możliwe do realizacji w wyznaczonym terminie po potwierdzeniu przez operatora wpłynięcia środków za zamówienie,
 • z konta PayPal, należność pobierana jest w chwili składania zamówienia (oferty kupna). W przypadku niemożności przyjęcia przez System rezerwacji rejsów online oferty zakupu w całości (lub części) lub odstąpienia przez Klienta od złożonej oferty zakupu (przed przyjęciem jej przez System), System rezerwacji rejsów online zwróci należność (lub jej część) na rachunek PayPal Klienta. Klient nie będzie składać żadnych roszczeń do odsetek od zwracanej kwoty.
 1. Zapłata zwykłym przelewem bankowym jak również wysyłka biletów za pobraniem nie jest możliwa.
 2. Transakcja, która nie zostanie opłacona podczas składania zamówienia zostanie automatycznie anulowana w ciągu 24 h. Nie ma możliwości powrotu do takiej transakcji.
 3. Zmiany w zamówieniu możliwe są tylko do momentu potwierdzania przyjęcia go do realizacji. Po wylogowaniu się z systemu i otrzymaniu od Obsługi systemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przy ponownym zalogowaniu się, z przyczyn technicznych, nie ma możliwości zmniejszenia lub zwiększenia liczby zakupionych biletów poprzez ponowną edycję zamówienia. W przypadku konieczności zamówienia kolejnych biletów należy przeprowadzić nową transakcję.
 4. Faktura wystawiana jest na życzenie Klienta, na Przystani Wawel w Krakowie ul. Bulwar Czerwieński 3 na podstawie okazanego paragonu.
 5. W przypadku odwołania rejsu/ów, w prawem przewidzianych sytuacjach możliwe jest odstąpienie firmy Krakowska Grupa AMNIS Sp. z o.o. od zawartej umowy kupna – sprzedaży. W takim przypadku Klient otrzymuje zwrot całej kwoty poniesionej za zarezerwowane bilety. Wszelkie informacje dotyczące odwołanych rejsów lub zmian w ich harmonogramie znajdują się na stronie internetowej w zakładce Cennik: http://statekkrakow.com/cennik.html

V. Odbiór osobisty

 1. W przypadku zamówienia biletów na rejsy przez System rezerwacji rejsów online możliwy jest tylko odbiór osobisty w dniu zarezerwowanego rejsu, na który bilet został zamówiony, na Przystani Wawel w Krakowie, ul. Bulwar Czerwieński 3, codziennie w godzinach 10.00-18.00, tylko po wcześniejszym dokonaniu płatności za zamówione bilety.
 2. Bilety należy odebrać na co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem rejsu.
 3. Bilety odbierane są na podstawie dowodu osobistego osoby, która składała zamówienie lub na podstawie podanego numeru zamówienia. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru zamówienia osobom trzecim.
 4. Odbiór osobisty nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.
 5. Nie ma możliwości wysyłki biletów.

VI. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 Klient może odstąpić od umowy kupna biletu w Internetowym systemie rezerwacji rejsów online e-statek.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania biletu. Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy bilet nie został wykorzystany ani w żaden sposób zniszczony.
  Wzór formularza służącego do odstąpienia od umowy produktu dołączany jest do każdego zamówienia.
 2. Zwrotu biletu można dokonać w terminie 14 dni od dnia zakupu. System rezerwacji rejsów online gwarantuje zwrot kwoty w wysokości ceny biletu.
 3. Środki pieniężne zostaną zwrócone w najszybszym z możliwych terminów, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W przypadku płatności kartą zwrot środków wykonany zostanie na kartę, z której dokonano płatności.

VII. Procedura reklamacji

 1. Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich wpłynięcia, na piśmie, na adres firmy wskazany w cz. I. pkt. 2 lub elektronicznie na adres rezerwacje@e-statek.pl.
 2. Klient może złożyć reklamację w terminie 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia, które było przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Klienta oraz dokładny opis ze wskazaniem przyczyny reklamacji.
 4. O decyzji Systemu rezerwacji rejsów online Klient zostanie powiadomiony informacją zwrotną na piśmie lub drogą elektroniczną, wysłaną w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

VIII. Dane osobowe

 1. Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedający informuje, iż dane osobowe wszystkich klientów przechowywane są w bazie danych Internetowego systemu rezerwacji rejsów online e-statek.pl – System rezerwacji rejsów online. Administratorem danych jest firma Krakowska Grupa AMNIS Sp. z o.o., 31-008 Kraków, ul. św. Anny 3/2a. Dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień przez System rezerwacji rejsów online. Przetwarzane są zgodnie z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy klient ma prawdo do wglądu w swoje dane osobowe, poprawiania ich, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu, które należy zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby firmy.
 2. Firma Krakowska Żegluga Pasażerska nie poniesie odpowiedzialności za szkody wynikłe w przypadku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim loginu i hasła umożliwiających logowanie się do Systemu rezerwacji rejsów online.
 3. Firma Krakowska Żegluga Pasażerska zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania ich, bez zgody Klienta osobom trzecim.

IX. Postanowienia końcowe

 1. System rezerwacji rejsów online dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
 2. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 3. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie internetowej Systemu stanowią własność firmy Krakowska Żegluga Pasażerska i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby i/lub formy bez zgody Sprzedawcy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 23.02.2015 r. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Regulaminu systemu rezerwacji rejsów www.e-statek.pl
 5. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji – zamówienia takie obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia oferty zakupu.
 6. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (mail: rezerwacje@e-statek.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 505 102 677 w sezonie (maj-wrzesień) od pn-pt 9:00-19:00 sb-ndz 9:00-17:00, poza sezonem (październik – kwiecień) od pn-pt 8:00 – 16:00